PILETITASKU KASUTUSTINGIMUSED

Piletitasku on piletimüügikeskkond, mis vahendab kolmanda osapoole (edaspidi korraldaja) korraldatud sündmuste pääsmete ja kinkekaartide müüki. Kasutustingimused kehtivad www.piletitasku.ee (edaspidi Piletitasku) lehelt piletite ja kinkekaartide ostmisel.

Piletitasku teenuse pakkuja on AS Delfi Meedia, registrikood 10586863, asukoht Narva mnt 13, 10151 Tallinn.

Kontaktandmed

Telefon: 669 8000

E-post: [email protected]

Veebileht: www.piletitasku.ee

Mõisted

 • Asukoht – sündmuse toimumise asukoht. Piletitasku lehel on nähtavad asukohad, kuhu sündmuse pileteid müüakse.
 • Kalender – sündmuste ajaline vaade, mis annab võimaluse otsida ja leida sündmuseid soovitud päeval, kuul ja aastal.
 • Kasutaja – Piletitasku veebilehel pileti või kinkekaardi ostnud registreeritud või registreerimata kasutaja.
 • Kasutustingimused – Piletitasku veebilehe kasutustingimused.
 • Konto – Piletitasku veebilehe kasutajakonto, kus kasutaja näeb oma ostude ajalugu.
 • Korraldaja – sündmuse korraldaja. Kolmas isik, kelle korraldatavate sündmustega on võimalik Piletitasku vahendusel tutvuda ja/või sündmusele pileteid ja kinkekaarte osta.
 • Pilet – Piletitasku väljastatud paberpilet originaalblanketil või PDF-vormingus e-pilet, mis tagab selle esitajale sissepääsu sündmusele.
 • Piletitasku – veebileht aadressiga www.piletitasku.ee.
 • Piletitasku müügikoht – esindus, kust saab osta Piletitasku vahendatavate sündmuste paberpileteid ja kinkekaarte.
 • Sündmus – korraldaja korraldatav kontsert, etendus, mess, konverents, spordivõistlus, näitus, konkurss, seminar, koolitus vms sündmus, mille külastamiseks on vaja soetada pilet.

Piletitasku teenus

 • Piletitasku lehelt on võimalik osta sündmustele pääsmeid ehk pileteid ja kinkekaarte.
 • Sündmuste piletiinfo on sisestatud Piletitasku lehele vastavalt korraldajalt saadud infole.
 • Piletitasku vahendab piletite müüki sündmuse korraldaja nimel ega vastuta sündmuse korraldamise, toimumise, kvaliteedi, reklaamide või korraldaja antud lubaduste eest. Info korraldaja kohta on esitatud iga sündmuse juures.
 • Pileti ostmiseks peab kasutaja valima sobiva sündmuse, pileti tüübi, koguse ja nõustuma Piletitasku kasutustingimustega.
 • Pileteid on võimalik osta nii registreeritud kui ka registreerimata kasutajana. Registreerimata kasutajale tekitatakse ühekordne konto, et oleks juurdepääs ostetud pileti(te)le kuni sündmuse toimumiseni. Pärast sündmuse toimumist ühekordne konto kustutatakse. Registreeritud kasutajal on Piletitasku veebilehel konto, mis võimaldab vaadata oma ostude ajalugu.
 • Nii registreeritud kui ka registreerimata kasutaja saab anda nõusoleku sündmuste kohta e-postiga info saamiseks. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta e-kirjas oleva loobumise nupu kaudu.
 • Piletitasku saadab ostetud pileti(d) kohe pärast ostu sooritamist PDF-failina kasutaja sisestatud e-posti aadressile.
 • Sündmuste piletite ja kinkekaartide ostu puhul töödeldavad isikuandmed on nimi, e-posti aadress ja makse teostamiseks vajalikud muud andmed.
 • Piletitasku müügipunkt asub Tallinnas Narva mnt 13 esimesel korrusel Delfi Meedia teenindusboksis.

Piletitasku õigused ja kohustused

 • Piletitaskul on õigus jätta pilet(id) ja/või kinkekaart saatmata, kui ostu eest ei ole tasutud.
 • Piletitaskul on õigus piirata ostetavate piletite arvu (nt ostukorvi seadistusega) või katkestada lubatust suurema koguse piletite ostutehingud.
 • Piletitasku ei ole kohustatud pileteid tagasi ostma ega neid muul viisil hüvitama, kui sündmus jääb ära, lükatakse edasi, muudetakse selle toimumise asukohta, asendatakse vms. Piletite tagasiostmise ja/või hüvitamise eest vastutab korraldaja.
 • Mis tahes sündmuse tingimuste muutumisest on Piletitasku kohustatud korraldaja nimel kasutajat teavitama esimesel võimalusel. Vastavasisuline teavitus saadetakse Piletitaskule teadaolevale e-posti aadressile. Teate sisu ja ajastuse eest vastutab korraldaja.
 • Piletitasku on kohustatud sõlmima korraldajaga piletimüügiteenuse osutamise lepingu.

Kasutaja õigused ja kohustused

 • Piletitasku lehel pileti või kinkekaardi ostmisega kinnitab kasutaja, et:
  • on esitanud enda kohta õiged andmed;
  • täidab Piletitasku kasutustingimusi;
  • on tehinguid tehes vähemalt 18-aastane teovõimeline isik (alla 18-aastane isik kinnitab, et tal on Piletitasku veebisaidi kasutamiseks seadusliku esindaja nõusolek ja saadud rahalised vahendid);
  • teavitab Piletitaskut veebilehe tehnilistest või muudest probleemidest, kirjutades [email protected] või helistades 669 8000;
  • kontrollib ja järgib korraldaja kehtestatud tingimusi, mis on leitavad Piletitasku lehel sündmuse juures. Turvalisuse tagamiseks võivad korraldajad piirata kaasatoodud esemeid, kehtestada vanuselist piirangut, eritingimusi nt lemmikloomadele ja alkoholi kaasa võtmisele või kehtestada lisatasusid;
  • hoiab pileti alles kuni sündmuse lõpuni;
  • paberpilet on terve ja võimaldab kontrollimist;
  • hoidub mis tahes viisil ja vahenditega sekkumast Piletitasku veebilehe toimimisse ja tehnilistesse lahendustesse. Keelatud on igasugune tegevus, mis võib põhjustada lehe ülekoormust või selle toimimise häireid. Piletitasku kasutamise monitooring (jälgimine, loendamine) ja saadud andmete kopeerimine, reprodutseerimine, kasutamine, muutmine ja avaldamine on mis tahes eesmärgil keelatud.
 • Piletitasku ei kontrolli soodushinnaga pileti ostmisel hinnasoodustuse saamiseks vajalike tingimuste olemasolu ostjal (sh õpilaspilet ja/või pensionärikaart). Soodustingimustel sündmusele sissepääsu õigust kontrollitakse sündmuse toimumise kohas.
 • Kolmandatel isikutel ei ole ilma Piletitasku eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Piletitasku lehte ja selle koostisosi mis tahes viisil reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada.
 • Pileti ostmisega kinnitab kasutaja, et on teadlik, et tal puudub 14-päevane müügilepingust taganemise õigus (VÕS 53 lg 4 p 72).
 • Kasutajal on õigus lasta oma konto kustutada, teatades sellest Piletitaskule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
 • Kõik kontod, mis ei ole seotud tulevikus algava sündmuse ostuga, kustutakse esimesel võimalusel. Muudel juhtudel kustutatakse konto pärast viimase sündmuse toimumist.
 • Pärast konto kustutamist ei ole võimalik seda enam taastada ega saada infot sellega seotud tehingute kohta.
 • Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist vastavalt andmekaitsetingimustele, mis on kättesaadavad piletitasku.ee/et/privacy-policy, ja tutvuda küpsiste kasutamise põhimõtetega piletitasku.ee/et/cookie-policy.

Pretensioonide esitamine

 • Kõik sündmuse ja korraldajaga seotud pretensioonid edastab Piletitasku korraldajale. Piletitasku tegeleb ise ainult nende pretensioonidega, mis tulenevad Piletitasku veebilehe toimimisest.
 • Sündmuse mittetoimumisel või selle toimumisaja, -koha, artisti muutumisel või sündmuse asendamisel muu sündmusega vastutab korraldaja. Korraldaja otsusel ostab Piletitasku kõik või osa müüdud piletitest tagasi.
 • Piletite tagasiostu korral tagastab Piletitasku pileti maksumuse tehinguga seotud pangakontole hiljemalt seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise teate avaldamist. Piletitasku teenustasu ei kuulu tagastamisele.
 • Piletitasku ei vastuta korraldaja poolt lehele lisatud sisu, kommentaaride jm andmete eest. Piletitasku lehel võivad olla viited ja lingid internetis leiduvale infole üle kogu maailma. Piletitasku ei kontrolli viidatud lehekülgedel sisalduvat infot ega vastuta nende sisu eest.

Teenustasud

 • Igale ostetud piletile lisandub Piletitasku teenustasu.
 • Juhul kui sündmusega on seotud muud vältimatud lisatasud (nt toimumiskoha teenustasu, restorani tasu jne), siis need lisanduvad piletihinnale ja Piletitasku teenustasule.
 • Piletitasku teenustasu maksmisega kinnitab kasutaja, et on tutvunud kõikide Piletitasku ja korraldaja sätestatud tingimustega ja aktsepteerib neid.
 • Piletitasku teenustasu ei kuulu tagastamisele sõltumata sündmuse toimumisest või selle muutmisest.

Lõppsätted

 • Piletitaskul on õigus keskkonna kasutustingimusi ühepoolselt muuta, avaldades uue redaktsiooni Piletitasku veebilehel.
 • Piletitasku lehe kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Piletitasku ja ostja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Kasutustingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadustega ette nähtud korras, juriidilisest isikust kasutaja puhul Harju Maakohtus. Tarbijast kasutaja võib pöörduda ka tarbijavaidluste komisjoni.