ANDMEKAITSETINGIMUSED (privaatsuspoliitika) JA VOLITATUD TÖÖTLEJAD    

 

SISSEJUHATUS

AS Delfi Meedia (Delfi Meedia, edaspidi ka meie) töötleb andmesubjektide isikuandmeid vastavalt andmekaitsetingimustes ja isikuandmete töötlemise suhtes kohaldatavates õigusaktides sätestatud põhimõtetele.

Andmesubjekt (edaspidi ka teie) andmekaitsetingimuste mõistes on füüsiline isik, kelle isikuandmeid Delfi Meedia töötleb. Muu hulgas on andmesubjekt näiteks Delfi Meedia väljaande tellija, veebilehe külastaja, müügikeskkonna kasutaja, veebilehe registreeritud kasutaja, tööle kandideerija.

Isikuandmed on andmed, mis tuvastavad või võimaldavad tuvastada füüsilise isiku, näiteks isiku nimi ja kontaktandmed.

Andmekaitsetingimuste eesmärk on selgitada isikuandmete töötlemise põhimõtteid, muu hulgas seda, milliseid isikuandmeid ja millistel eesmärkidel Delfi Meedia kogub ja millised on andmesubjektide õigused seoses nende isikuandmete töötlemisega Delfi Meedias.

Delfi Meedia võib andmekaitsetingimusi vajadusest lähtuvalt muuta (nt muutuvad õigusaktid või andmete töötlemise protsess). Sellisel juhul teavitab Delfi Meedia teid enne muudatuste rakendumist mõistliku aja võrra.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEJAD

Isikuandmete vastutav töötleja

Isikuandmete vastutav töötleja on juriidiline isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja viisid.

Vastutav töötleja: AS Delfi Meedia

Ettevõtte registrikood: 10586863

Aadress: Narva mnt 13, 10151 Tallinn

Kontaktid: 669 8080, [email protected]

Isikuandmete volitatud töötleja

Delfi Meedia ei avalikusta üldjuhul isikuandmeid kolmandatele isikutele. See võib aga olla möödapääsmatu juhul, kui avalikustamiskohustus tuleneb seadusest või see on vajalik lepingu täitmiseks. Samuti siis, kui andmesubjekt on selleks loa andnud.

Isikuandmete volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku võimu kandja, asutus või muu organisatsioon, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja (Delfi Meedia) nimel. Delfi Meedia võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on Delfi Meedia koostööpartnerid, kelle andmed on kättesaadavad punktis 10 ning kes töötlevad andmeid muu hulgas:

 • teenuse osutamise eesmärgil;
 • tellijate korrastatud andmebaasi pidamiseks;
 • teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a. siis, kui isik on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamiste võimaldavas vormis;
 • täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Volitatud töötlejad töötlevad isikuandmeid Delfi Meedia antud ülesannete täitmiseks.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE DELFI MEEDIAS JA TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Delfi Meedia töötleb isikuandmeid ainult siinmainitud eesmärkidel ning õiguslikel alustel.

Delfi Meedia jälgib isikuandmete töötlemisel alati järgmiseid põhimõtteid.

Läbipaistvus – Delfi Meedia töötleb isikuandmeid õiglasel ja läbipaistval viisil ning ainult siis, kui see on seaduse järgi lubatud.

Eesmärgi piirang – Delfi Meedia kogub teie isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel. Töötlemise eesmärkide muutmine võib tuleneda seadusest või teie loast. Igal juhul teeme me selle teile enne teatavaks.

Võimalikult väheste andmete kogumine – Delfi Meedia tagab, et töödeldavad isikuandmed on piisavad ja asjakohased töötlemise eesmärkide saavutamiseks, ning et töödeldavate andmete maht ei ole suurem, kui vajalik.

Õigsus – Delfi Meedia tagab, et teie isikuandmed on õiged ja asjakohased. Ebaõiged isikuandmed kustutame või parandame esimesel võimalusel.

Säilitamise piirang – Delfi Meedia järgib isikuandmete säilitamisel nende töötlemise vajadust, st andmed, mis võimaldavad füüsilise isiku tuvastamist, hoitakse alles seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks. Säilitamise tähtaja määramisel järgib Delfi Meedia seaduste nõudeid, siduvates lepingutes kokkulepitut või juriidilise kohustuste täitmiseks vajalikke tähtaegu.

Usaldusväärsus – Delfi Meedia töötleb teie isikuandmeid viisil, mis tagab nõuetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb lubamatu või ebaseadusliku töötlemise eest. Delfi Meedia hoiab kõik meile avaldatud isikuandmed konfidentsiaalsed ja kaitseb isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest tõhusate turvameetmete rakendamisega, sh kasutades selleks infotehnoloogilisi, tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse – Delfi Meedia arvestab isikuandmete töötlemist sisaldavaid teenuseid ja tooteid arendades, valides ja kasutades isikuandmete kaitse vajadusega.

 

TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED JA KASUTUSEESMÄRGID

Peamiselt töötleb Delfi Meedia isikuandmeid, mida te Delfi Meediale esitate või mida kogutakse teie toimingu põhjal, kui kasutate Delfi Meedia tooteid, teenuseid või veebilehti.

Töötleme teie isikuandmeid peamiselt teile teenuse osutamiseks, uudiskirjade või pakkumuste tegemiseks ning uudislugude koostamiseks.

Sealjuures töötleme teie kohta peamiselt järgmist liiki andmeid järgmistel eesmärkidel.

 • Peamised isikuandmed, näiteks ees- ja perekonnanimi ning isikukood lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks.
 • Juhul kui tellija tellib väljaannet e-arve püsimakselepinguga, on selle teenuse kasutamiseks vaja muu hulgas tellija isikukoodi.
 • Täiendavad isikuandmed muudel isikutuvastamise eesmärkidel, näiteks tööle kandideerimisel teave hariduse, töökogemuse ja isikuomaduste kohta.
 • Kontaktandmed, näiteks elukoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber on vajalik lepingu täitmiseks. Samuti kasutatakse neid otseturunduse tegemiseks kommertseesmärkidel, kui andmesubjekt on andnud selleks nõusoleku.
 • Elukoha aadress on vajalik lepingu täitmiseks pabertoodete tellimisel, sest vastasel juhul ei ole võimalik lepingut täita ehk tellitud väljaannet kohale toimetada.
 • E-posti aadress on vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning arvete esitamiseks.
 • Telefoninumber on vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, mh teenuse kättesaadavuses tõrgete esinemisel teadete edastamiseks.
 • Makseandmed, näiteks teie pangakonto number, on vajalik teenuse osutamiseks.
 • Valvekaamera salvestised. Kui külastate meid, võivad külastajate vastuvõtuks ette nähtud ruumid olla varustatud videovalvesüsteemidega.
 • Veebi identifikaatorid, näiteks kui külastate meie veebilehti, säilib teie kasutatud seadme IP-aadress. Loe lähemalt sellest meie küpsiste kasutamise põhimõtetest, mis on kättesaadavad siin.

Teil on õigus tutvuda end puudutavate isikuandmete töötlemisega (vt lähemalt punktis 9). Juhime teie tähelepanu aga sellele, et teatud isikuandmete töötlemine on teenuse osutamise eelduseks näiteks peamiste isikuandmete või kontaktandmete esitamata jätmisel ei ole meil võimalik teile teenust osutada, sealhulgas toimetada kohale teie tellitud väljaandeid.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

Delfi Meedia võib töödelda isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel.

Lepingu täitmine – tugineme sellele õiguslikule alusele, et luua lepinguline suhe ja täita klientide ja koostööpartneritega kokku lepitud tingimusi. Näiteks toimetada kohale teie tellitud väljaandeid.

Juriidiline kohustus – tugineme sellele õiguslikule alusele, et täita seadusest tulenevaid kohustusi. Näiteks vastata õiguskaitseorganite päringutele.

Nõusolek – tugineme nõusoleku alusel isikuandmete töötlemisele, et saata teile turundusmaterjale, näiteks uudiskirju ja pakkumisi.

Õigustatud huvi – tugineme sellele õiguslikule alusele müügipakkumiste ettevalmistamisel ning tegemisel.

 

PROFILEERIMINE

Delfi Meedia võib oma toodete pakkumiseks teie isikuandmeid profileerida, kombineerides isikuandmeid otseturunduslike otsuste tegemiseks. Teeme seda, võttes peamiselt arvesse teie varasemat teenuse tarbimise ajalugu, vanust, aadressi ja sugu, et kaardistada sihtgruppi, kellele pakkuda just sellele sihtgrupile suunatud tooteid ja teenuseid.

Teil on õigus keelata enda isikuandmete kasutamine profileerimise eesmärgil.

 • Reklaamide suunamiseks grupeeritakse külastajate käitumisharjumusi ja luuakse selle põhjal sihtrühmasid välispartnerite abil (Delfi Meedia volitatud töötlejate nimekiri asub punktis 10)

Käitumisharjumused grupeeritakse kasutajate tegevuse põhjal – lehekülgede vaatamine, galeriide vaatamine, küsimustele vastamine, tellimused jne. Delfi Meedia sihtrühmadesse kuuluvust ei salvesta, samuti ei saa teha kindlaks üksikisiku sihtrühmasid, sest info on grupeeritud.

 

ISIKUANDMETE SÄILITUSAJAD

Delfi Meedia säilitab andmeid vaid seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõuete aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni.

Eri andmete puhul tähendab see erinevaid säilitustähtaegasid. Näiteks:

 • klientide kontaktandmeid säilitame seni, kuni see on vajalik lepingu alusel sõlmitud isiksustatud teenuste pakkumiseks;
 • raamatupidamiseks vajalikke isikuandmeid säilitame lähtuvalt seadusest 7 aastat;
 • nõusoleku alusel antud isikuandmeid säilitame kuni nõusoleku tagasi võtmiseni.

 

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Delfi Meedia peab väga oluliseks andmesubjektide õigust privaatsusele.

Teie kui andmesubjekti õigused on järgmised:

 • Juurdepääs oma isikuandmetele, mida Delfi Meedia teie kohta töötleb.
 • Andmete parandamine või täiendamine, kui teie isikuandmed ei ole ajakohased, on valed või vajavad parandamist.
 • Andmete kustutamine. Teatud juhtudel ja soovi korral saate kasutada õigust olla unustatud. Me kustutame teie andmed, välja arvatud juhul, kui esineb mõni muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks, näiteks seadusest tulenev kohustus.
 • Andmete töötlemise piiramine. Kui avaldate soovi teie isikuandmete töötlemist piirata või keelata, jätkab Delfi Meedia isikuandmete töötlemist vaid säilitamise eesmärgil, kui see on vajalik muudel õiguslikel alustel.
 • Vastuväidete esitamine oma isikuandmete töötlemisele, kui Delfi Meedia kasutab teie isikuandmeid näiteks isikuandmete profileerimise või otseturunduse teostamisel.
 • Isikuandmete ülekandmine juhul, kui soovite, et isikuandmeid, mida olete edastanud Delfi Meediale, edastatakse masinloetaval kujul teisele vastutavale töötlejale. Delfi Meedia saab seda teha juhul, kui edastamine on tehniliselt võimalik.
 • Nõusoleku tagasivõtmine. Kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, on teil õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Selle tarbeks sisaldavad kõik teie e-posti teel saadetavad kommertsteadaanded juhendit neist loobumiseks. Samuti saate kommertsteadaannete jaoks antud nõusoleku tagasi võtta saates vastavasisulise e-maili Delfi Meedia aadressile [email protected].
 • Pöördumine järelevalve teostaja poole. Teil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.

 

RAKENDUSSÄTE

Delfi Meedia vaatab andmekaitsetingimusi regulaarselt üle ning kohaldab neid vastavalt isikuandmete töötluses toimuvatele muudatustele.

Kõikides andmekaitsetingimuste või isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega palume võtta ühendust [email protected].

 

VOLITATUD TÖÖTLEJAD

Delfi Meedia töötleb andmesubjektiga seotud andmeid kasutustingimustes toodud viisil. Delfi Meedia võib vajadusel seadusest tulenevalt anda andmete kasutamise õiguse oma koostööpartneritest volitatud töötlejatele, kellel on õigus kasutada andmeid üksnes Delfi Meedia määratud eesmärkidel ning selleks sõlmitud lepingu alusel. Delfi Meedia edastab andmesubjekti andmeid üksnes sellistele koostööpartneritele, kes annavad piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et andmesubjekti andmete töötlemine vastab seadusele ja tagatakse andmesubjekti õiguste kaitse. Kui Delfi Meedia töötleb andmesubjekti andmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, peab Delfi Meedia seaduse kohaselt andmesubjektile teatavaks tegema muuhulgas ka andmesubjekti andmete volitatud töötlejate andmed.

 

Meie peamised partnerid on järgmised:

Müük, turundus, teenindus

Adform; Sporto st. 18, LT-09238 Vilnius, Leedu; (+370) 5212 3063, [email protected]

Cxense ASA; Karenslyst Allé 4, N-0278 Oslo, Norra; [email protected]

Ekspress Finants AS (rg-kood 14944294); Parda 6, 10151 Tallinn; [email protected]

Facebook Inc; 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA; [email protected]

Gemius Eesti OÜ (rg-kood 11309321); Tartu mnt 18-51, 10115 Tallinn; (+372) 565 1055, [email protected]

Girf OÜ (rg-kood 12486864); Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn; (+372) 651 0440, [email protected]

Google LLC; 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Hybrid Ad Tech SP Z OO; Street. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warsaw, Poola

Infira OÜ (rg-kood 12127504); Kodusalu tee 5 Tänassilma küla, Saku vald, 76406 Harjumaa; (+372) 5622 9124, [email protected]

Instapage Inc; 118 King St. Suite 450, San Francisco, CA 94107, USA; [email protected]

Itella Estonia OÜ (rg-kood 10891224); Loomäe tee 13 Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa; (+372) 699 0431, [email protected]

KE Ajakirjanduse OÜ (rg-kood 10022971); Filmi 6-47, 10152 Tallinn; (+372) 641 1753, [email protected]

Müügimeistrite AS (rg-kood 10181899); Pirni 7, 10617 Tallinn; (+372) 619 1375, [email protected]

OneSignal; 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054, USA; [email protected]

Prominion OÜ (rg-kood 10859769); Mustamäe tee 16, 10617 Tallinn; (+372) 699 9099, [email protected]

ReadPeak OY (rg-kood FI26155115); Itälahdenkatu 22b, 00210 Helsinki, Soome; [email protected]

SendGrid Inc; 1801 California Street, Suite 500, Denver, Colorado 80202, USA

Sendsmaily OÜ (rg-kood 12837097); Paldiski mnt 29, 10612 Tallinn; (+372) 5656 8987, [email protected]

Tootmine

Lehepunkt OÜ (rg-kood 12113637); Lõõtsa 1A, 11415 Tallinn; (+372) 633 6081, [email protected]

Printall AS (rg-kood 10092701); Tala 4, 11415 Tallinn; (+372) 669 8400, [email protected]

Kojukanne

Eesti Post AS (rg-kood 10328799); Pallasti 28, 10001 Tallinn; (+372) 661 6616, [email protected]

Express Post AS (rg-kood 10354213); Peterburi tee 34/5, 11415 Tallinn; (+372) 617 7700, [email protected]

Väikepankade e-arved, paberarved

Unifiedpost AS (rg-kood 10179336); Tartu mnt 43, 10128 Tallinn; (+372) 651 9000, [email protected]

Tarkvara arendused

CRM-Service OY (rg-kood FI21324530); WTC Helsinki Airport, Lentäjäntie 3, 01530 Vantaa, Soome; (+358) 10 324 5000, [email protected]

Ekspress Grupp AS (rg-kood 10004677); Parda 6, 10151 Tallinn; (+372) 669 8381, [email protected]

Fontakt OÜ (rg-kood 11091789); Tondi 51-12, 11316 Tallinn; (+372) 5340 0030, [email protected]

Scoro Software OÜ (rg-kood 10806081); Endla 15, 10122 Tallinn; (+372) 611 6671; [email protected]

SIA Biļešu paradīze (rg-kood 40003394937); 3 Duntes street, Riga, LV-1013 Läti; (+371) 9000 2000, [email protected]

Uptime OÜ (rg-kood 10308733); Pärnu mnt 158, 11317 Tallinn; (+372) 603 1700, [email protected]

Maksevõimalused

Coop Pank AS (rg-kood 10237832); Narva mnt 4, 15014 Tallinn; (+372) 669 0966, [email protected]

EveryPay AS (rg-kood 12280690); Väike-Karja 12, 10140 Tallinn; (+372) 644 2201, [email protected]

LHV Finance AS (rg-kood 12417231); Tartu mnt 2, 10145 Tallinn; (+372) 680 2700, [email protected]

Luminor Bank AS (rg-kood 11315936); Liivalaia 45, 10145 Tallinn; (+372) 628 3300, [email protected]

SEB Pank AS (rg-kood 10004252); Tornimäe 2, 15010 Tallinn; (+372) 665 5100, [email protected]

Swedbank AS (rg-kood 10060701); Liivalaia 8, 15040 Tallinn; (+372) 631 0310, [email protected]

Zlick LTD (rg-kood 9453485); 2.05 12-18 Hoxton Street, London, N1 6NG, Suurbritannia; (+372) 505 9229, [email protected]